بیانیه : همکاری حزب کومله و حزب دمکرات
 تفاهم همکاری دو ارگان سیاسی کومله و دمکرات بعنوان یک نقطهء عطفی در راستای دستیابی حقوق ملی کُرد است، و شروع مناسبی برای تفاهمی بزرگتر ” شورای ائتلاف کُردهای روژهلات ” در کُردستان ایران می باشد و ملیت کُرد لایق و شایستهء این مهم است.بیانیه سازمان مردمی کُرمانج در بارهء توافق همکاری حزب کومله و حزب دمکرات کُردستان ایران
با توجه به اینکه در طول تاریخ ملیت کُرد، بدخواهان ملیت کُرد از اتحاد و همگرایی کُردها وحشت داشته اند، و همیشه از شعار تفرقه بینداز آنگاه حکومت کن، بر سر ملت کُرد حکومت کرده اند، و مردم کُرد هم همیشه قربانی این سیاست پلید و ضدمردمی شده اند. حساسیت اخیر تعدادی از ایرانیان ناسیونالیست رادیکال نسبت به  تفاهم همکاری دو حزب کومله و دمکرات خود به روشنی گواه این نکته است.
اما پیشرفت رسانه های دیجیتالی و تکنولوژی انفورماتیک سبب شده است تا مردم کُرد هم به حقوق انسانی گروهی خود آگاهی بیشتری بیابند و هم نقاط ضعف تاریخی خود را نیز بطور مناسب بپوشانند تا مجددأ تاریخ تکرار نشود.
سازمان مردمی کُرمانج (کُردهای منطقه شمال خراسان) ضمن اینکه تفاهم همکاری دو ارگان سیاسی کومله و دمکرات را بعنوان یک نقطهء عطفی در راستای دستیابی حقوق ملی کُرد می داند، آن را شروع مناسبی برای تفاهمی بزرگتر که  تمامی ارگانهای سیاسی کُردی را زیر یک چتر ” شورای ائتلاف کُردهای روژهلات ” گرد هم آورد می داند، که خود تضمینی برای حقوق ملی کُرد در آینده ایران می باشد، ملیت کُرد لایق و شایستهء این مهم  شورای ائتلاف روژهلات است.سازمان مردمی کُرمانج(کُردهای منطقه شمال خراسان)www.kurmanj.org

Leave a comment