مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران، بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.


بیانیه سازمان مردمی کرمانج

در ایران یک حرکت مردمی عظیم حق طلبی شکل گرفته که نقطه آغاز آن روز جمعه 8م دی ماه 1396 خورشیدی و از شمال خراسان؛ شهرهای مشهد و قوچان و سبزوار بود و در عرض دو سه روز به دیگر نقاط ایران انتقال یافت. مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند.

در این شرایط حساس باهم بودن و در کنارهم بودن همه اقشار و آحاد ایرانیان، گروه های اجتماعی مدنی ایران، اقوام و ملیتهای ایران برای دستیابی به حقوق مشترک انسانی و شهروندی خود لازم می نماید. 

رهبری این حرکت عظیم مردمی در واقع خود مردم هستند که نهایتا به ائتلافی پلورال و متکثر از درون این حرکت عظیم و مردمان ایران رنگارنگ، جهت اداره امور و فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی در ایران شکل خواهد گرفت. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.

سازمان مردمی کرمانج خراسان

سه شنبه 12 دی ماه 1396 خورشیدی

مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران، بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.بیانیه سازمان مردمی کرمانج

در ایران یک حرکت مردمی عظیم حق طلبی شکل گرفته که نقطه آغاز آن روز جمعه 8م دی ماه 1396 خورشیدی و از شمال خراسان؛ شهرهای مشهد و قوچان و سبزوار بود و در عرض دو سه روز به دیگر نقاط ایران انتقال یافت. مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند.

در این شرایط حساس باهم بودن و در کنارهم بودن همه اقشار و آحاد ایرانیان، گروه های اجتماعی مدنی ایران، اقوام و ملیتهای ایران برای دستیابی به حقوق مشترک انسانی و شهروندی خود لازم می نماید. 

رهبری این حرکت عظیم مردمی در واقع خود مردم هستند که نهایتا به ائتلافی پلورال و متکثر از درون این حرکت عظیم و مردمان ایران رنگارنگ، جهت اداره امور و فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی در ایران شکل خواهد گرفت. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.

سازمان مردمی کرمانج خراسان

سه شنبه 12 دی ماه 1396 خورشیدی

مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران، بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.بیانیه سازمان مردمی کرمانج

در ایران یک حرکت مردمی عظیم حق طلبی شکل گرفته که نقطه آغاز آن روز جمعه 8م دی ماه 1396 خورشیدی و از شمال خراسان؛ شهرهای مشهد و قوچان و سبزوار بود و در عرض دو سه روز به دیگر نقاط ایران انتقال یافت. مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند.

در این شرایط حساس باهم بودن و در کنارهم بودن همه اقشار و آحاد ایرانیان، گروه های اجتماعی مدنی ایران، اقوام و ملیتهای ایران برای دستیابی به حقوق مشترک انسانی و شهروندی خود لازم می نماید. 

رهبری این حرکت عظیم مردمی در واقع خود مردم هستند که نهایتا به ائتلافی پلورال و متکثر از درون این حرکت عظیم و مردمان ایران رنگارنگ، جهت اداره امور و فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی در ایران شکل خواهد گرفت. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.

سازمان مردمی کرمانج خراسان

سه شنبه 12 دی ماه 1396 خورشیدی

Leave a comment